Peet Bakx Graphics probeert de gegevens op deze website actueel en volledig te houden. Ook streeft  naar een goede toegankelijkheid van de website en de daarop aangeboden diensten.


Peet Bakx Graphics behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Als er toch onjuistheden in de gegevens voorkomen of als de informatie niet meer actueel is, dan aanvaardt Peet Bakx Graphics geen enkele aansprakelijkheid.   


U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peet Bakx Graphics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken.  


Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen Peet Bakx Graphics en derden. Peet Bakx Graphics heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief is. Peet Bakx Graphics is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vindt Peet Bakx Graphics het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met gegevens omgaan en de privacy waarborgen.


Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • We leggen uit waarvoor Peet Bakx Graphics de gegevens nodig heeft.
 • We verzamelen niet meer gegevens dan nodig.
 • Wij vinden het belangrijk in begrijpelijke taal, aan de personen die het betreft, uit te leggen waarvoor we deze gegevens gebruiken. De personen waarvan Peet Bakx Graphicsde gegevens gebruikt zijn op de hoogte van dit feit.
 • We zorgen ervoor dat de gegevens correct zijn.
 • Peet Bakx Graphics beschermt gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging, beschadiging.


Heeft u vragen over uw gegevens? Wij helpen u graag. 


 

Peet Bakx Graphics tries to keep the information on this website up to date and complete. It also strives for good accessibility of the website and the subsequent services.

Peet Bakx Graphics is entitled to change the content of the information on the website. If there are nevertheless inaccuracies in the data or if the information is no longer up to date, Peet Bakx Graphics does not accept any liability.

You may only reuse the information on this website in accordance with the rules of mandatory law. Graphics is not permitted to (re) use text, photo material of other materials on this website without the express written permission of Peet Bakx. Privacy plays an important role in the relationship between Peet Bakx Graphics and third parties. Peet Bakx Graphics is responsible for personal data and data exchange in all areas where it operates. Peet Bakx Graphics is obliged to protect and to handle the collection, storage and management of personal data in a safe, proportional and confidential manner. Protecting privacy is complex and is becoming more and more complex due to technological developments, decentralization, major security challenges and new European legislation.


That is why Peet Bakx Graphics considers it important to be transparent about the way we handle data and guarantee privacy.

We use the following principles:


 • We explain why Peet Bakx Graphics needs the data.
 • We do not collect more data than necessary.
 • We think it is important to explain in clear language to the people concerned what we use this data for.
 • The persons whose data are used by Peet Bakx Graphics are aware of this fact.
 • We ensure that the data is correct.
 • Peet Bakx Graphics protects data against unauthorized access, loss, destruction, corruption.


Do you have any questions about your data? We like to help you.